2564 04 02b 001

 

กรมปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. และ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ในการพัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น.

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ประชุมหารือแนวทางการดำเนินการพัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์รักไทย งามภักดิ์ (ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์), นายสัตวแพทย์สิทธิพร อนันต์จินดา (ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ), นายสมเกียรติ กรอบแก้ว (รักษาการหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) และ ผู้แทนจากสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์, กองสารวัตรและกักกัน, สำนักกฎหมาย, กองคลัง และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  โดยมีนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข (รองเลขาธิการก.พ.ร.) , นายชัยณรงค์ โชไชย (ประธานคณะทำงานส่งเสริมประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐคณะทำงานที่ 1) และคณะ, นางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ (รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล) และคณะ และคณะจาก Thai Identities (บริษัทที่ปรึกษาของสำนักงาน ก.พ.ร.) เข้าร่วม

ระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) ได้ถูกพัฒนาตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 จนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือของสำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และหน่วยงานอนุญาตที่เกี่ยวข้อง โดยมีแผนการดำเนินการเพื่อยกระดับงานบริการภาครัฐสู่ดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ (Doing Business Poral)

การพัฒนาระบบ Biz Portal ร่วมกับกรมปศุสัตว์ที่ผ่านมา มีการดำเนินการใบอนุญาตจำนวน 6 ใบอนุญาต อาทิ ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ, ใบอนุญาตทำการค้าหรือหากำไรในลักษณะคนกลางซึ่งสัตว์, ใบอนุญาตทำการค้าหรือหากำไรในลักษณะซึ่งซากสัตว์, ใบขออนุมัติแผนงานจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์, ใบขออนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลสัตว์ และใบขอรับใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์  ทั้งนี้ ในปี พ.ศ.2564 ได้มีแผนการดำเนินงานในการขยายผลและการยกระดับการพัฒนาเป็นแพลตฟอร์มกลางในการอนุมัติ อนุญาตแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ 20 ใบอนุญาต , เพิ่มเติม 3 Smart Functions อาทิ Smart Link, Smart Decision และ Smart Warning พร้อมทั้งการขยายพื้นที่ให้บริการแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบในต่างจังหวัด

ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

สถานการณ์โควิด 19 ๒๑๐๓๒๕ 0

 

วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น.

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานการปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้ นางเย็นจิต ทองยงค์ (ผอ.กองคลัง) , น.ส.เยาวนิตย์ บุรีรักษา (เลขานุการกรม) , น.สพ.เชาวฤทธิ์ บุญมาทิต (ผอ.กองแผนงาน) , น.สพ.โสภัชย์ ชวาลกุล (ผอ.สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์) , นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล (ผอ.สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์) , นายสาโรจน์ จิตตกาญจน์ (ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร) และผู้แทนจากสำนัก/กอง เข้าร่วมประชุมทางไกล video Conference ผ่านระบบ Zoom

การประชุมดังกล่าว เป็นการชี้แจงถึงสถานการณ์ในปัจจุบัน หลังทราบข่าวการประกาศของไปรษณีย์ไทย สาขาราชเทวี พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นบุคลากรของไปรษณีย์ ซึ่งอยู่พื้นที่ใกล้เคียงกับกรมปศุสัตว์ เหตุนี้กรมปศุสัตว์จึงเพิ่มการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด ตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยในการประชุมได้รายงานให้ทราบถึงการดำเนินการตามมาตรการ ในเบื้องต้นของสำนักงานเลขานุการกรม และ กองสารวัตรและกักกัน ในการทำความสะอาดและฉีดพ่นฆ่าเชื้ออาคารสถานที่ภายในกรมปศุสัตว์ , ดำเนินการปิดเครื่องปรับอากาศภายในโรงอาหาร และเปิดหน้าต่างให้มีอากาศระบาย รวมทั้งจำกัดผู้นั่งรับประทานอาหาร 2 คนต่อ 1 โต๊ะ , การประสานงานแจ้งทุกหน่วยงาน เฝ้าดูอาการผู้ไปรับ-ส่งหนังสือที่ไปรษณีย์ สาขาราชเทวี และเพิ่มความเข้มงวดในจุดตรวจคัดกรองให้มีการใส่ถุงมือ ลดการสัมผัส ตรวจวัดอุณหภูมิทุกคนก่อนเข้าบริเวณกรมปศุสัตว์

ในการนี้ ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาถึงแนวทางการดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ กรณีพบผู้ป่วยยืนยันเป็นบุคลากร ที่ทำการไปรษณีย์ สาขาราชเทวี ดังนี้ การตรวจสอบเจ้าหน้ากลุ่มเสี่ยงของกรมปศุสัตว์จาก time line ของผู้ติดเชื้อ ,มาตรการป้องกันการแพร่กระจายของโรคสำหรับเจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยง , มาตรการป้องกันการแพร่กระจายของโรคในโรงอาหารกรมปศุสัตว์ , การเพิ่มความเข้มงวดมาตรการคัดกรองโรค บุคลากร และผู้มาติดต่อกรมปศุสัตว์ เช่น การตั้งจุดคัดกรองอุณหภูมิ และข้อความเพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักแก่บุคลากรกรมปศุสัตว์ ทั้งนี้ รองอธิบดีได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเข้มงวดบุคลากรในหน่วยงาน ให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มากยิ่งขึ้น

ณ ห้องประชุมม้ากัณฐกะ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

 

 

ภาพ : ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ฯ สลก. / ข่าว : ทีมเลขารองอธิบดีกรมปศุสัตว์

02

 

วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 9.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 3 เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและขับเคลื่อนงาน/โครงการสำคัญของกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายสุรเดช สมิเปรม นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้อำนวยการกอง/สำนัก หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ปศุสัตว์เขต 1 ปศุสัตว์เขต 2-9 (ทางระบบ VDO Conference) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

     1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 5 เดือน (ตุลาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564) ให้เร่งดำเนินการตามเป้าหมาย คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

     2. ผลการดำเนินงานปี 2564 รอบ 4 เดือน (ตุลาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564) ให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบผลการดำเนินงานทุกเดือน

     3. ความก้าวหน้าโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เงินกู้)

     - โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ในกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการทำเกษตร พื้นที่เป้าหมาย 75 จังหวัด (ยกเว้นกทม.และกาฬสินธุ์) ให้มีการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานเมื่อได้งบประมาณ

     4. ความก้าวหน้าโครงการจัดทำศูนย์บัญชาการสถานการณ์ด้านปศุสัตว์

     5. ความก้าวหน้าในการจัดซื้อครุภัณฑ์ "ชุดอุปกรณ์วางยาสลบสัตว์ระยะไกลรุ่นลำกล้องยาว ขับดันลูกดอกด้วยแรงอัดลม"

     6. ความภาคภูมิใจของกรมปศุสัตว์ ในการพิจารณาผลงานของกรมปศุสัตว์เพื่อสมัครชิงรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 รวม 14 ผลงาน ประเภทรางวัลบริการภาครัฐ จำนวน 9 ผลงาน และประเภทการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จำนวน 5 ผลงาน ซึ่งจะมีการประกาศผลช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 นี้ และผลการประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารตัดการภาครัฐ 4.0 ประจำปี พ.ศ.2564

     7. โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายการปศุสัตว์ในการออกใบอนุญาต ใบแจ้ง ใบขึ้นทะเบียนและใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบไร้กระดาษ ทั้งรูปแบบดิจิทัล โปรแกรมอัตโนมัติ และระบบลายเซ็นดิจิทัล สามารถตรวจสอบทางระบบสารสนเทศได้

     ทั้งนี้ การดำเนินงานให้ทุกหน่วยงานเน้นเชิงรุก เข้มข้นอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งด้านบริหาร (จะมีการกระจายอัตรากำลังลงพื้นที่และการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า) สุขภาพสัตว์ (รู้เร็วสงบโรคได้เร็ว) คุณภาพมาตรฐาน (การควบคุม ตรวจติดตาม) และการผลิต สนับสนุนและส่งเสริม (เร่งแก้ไขปัญหาให้ดีขึ้น) ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

 

 

Credit : ภาพ ธงชัย สาลี /ข่าว คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์/กลุ่มเผยแพร่/สลก

 

2564 03 18a 001

 

“การประชุมการพัฒนาระบบการจัดการข้อร้องเรียนกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔”

  วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมาย นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมการพัฒนาระบบการจัดการข้อร้องเรียนกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔” โดยมี นางเย็นจิต ทองยงค์ ผอ.กองคลัง  นายสัตวแพทย์เชาวฤทธิ์  บุญมาทิต  ผอ.กองแผนงาน นายสมเกียรติ กรอบแก้ว หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นายนฤชา แก้วอุดมวัชระ หัวหน้ากลุ่มวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม กองการเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 

     รอธ.ชัยวัฒน์ฯ กล่าวว่า ปัจจุบันเป็นยุคของการสื่อสาร ที่มีความรวดเร็วมาก และในเรื่องของการร้องเรียนจะมีทั้งข้อดี และข้อเสีย  ซึ่งอาจนำมาเป็นข้อมูลในการพัฒนางานปศุสัตว์ และโดยที่กรมปศุสัตว์ได้มีการดำเนินการรับและจัดการข้อร้องเรียน ไม่ว่าทาง App.DLD 4.0 หรือเป็นเอกสารร้องเรียนผ่านทางกองการเจ้าหน้าที่ ตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยแนวทางการจัดการข้อร้องเรียนมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๘ ดังนั้นในการประชุมครั้งนี้ จึงเป็นการพิจารณาร่วมกันในการปรับปรุงการจัดการข้อร้องเรียนให้มีความรวดเร็ว ครอบคลุม สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยได้มีการเสนอให้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ วางแผน และร่างระเบียบการจัดการข้อร้องเรียนเพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินการในการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของกรมปศุสัตว์ เพื่อให้บริการประชาชนและเกษตรกรได้รวดเร็วต่อไป

   ณ ห้องประชุมลีลาวดี ๑ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

 

 

Credit : กลุ่มเผยแพร่ สลก

 

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น.
นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ประธานการประชุมการเร่งรัด และติดตามผลการปฏิบัติราชการของสำนัก/กอง ที่กำกับดูแล ครั้งที่ 3/2564 โดยมีหน่วยงานภายใต้กำกับดูแลเข้าร่วมการประชุม ดังนี้ นางเย็นจิต ทองยงค์ (ผู้อำนวยการกองคลัง) , น.สพ.เชาวฤทธิ์ บุญมาทิต (ผู้อำนวยการกองแผนงาน) , ดร.วุฒิพงษ์ อินทรธรรม (หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์) , นายสมเกียรติ กอบแก้ว (รักษาการหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) และนางสาวสุมาลี จำเริญ (ผู้แทนสำนักกฎหมาย) 
การประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมสรุปผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของแต่ละหน่วยงาน โดยมีประเด็นที่สำคัญ อาทิ การจัดประชุมเร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 , การประชุมการจัดทำแผนงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศร่วมกับสถาบันนิด้า เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานด้านอำนวยการ สามารถให้บริการและสนับสนุนหน่วยงานอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้ ณ ห้องประชุมกองแผนงาน ชั้น 4 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์
 
 
 
 
 
 
Credit : ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว ทีมงานรองอธิบดี /  กลุ่มเผยแพร่ / สลก