1

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น.

นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 2/2563 ผ่านระบบ
Web Conference โดยมีผู้แทนจากสำนัก/กอง สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร และสำนักงานปศุสัตว์เขตเข้าร่วม

การประชุมดังกล่าว ได้พิจารณาร่างแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของกรมปศุสัตว์ (Business Continuity Plan : BCP) ที่จัดทำเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องของการปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตของกรมปศุสัตว์ โดยให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการรับมือสภาวะวิกฤต เพื่อลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการดำเนินงานหรือการให้บริการของหน่วยงาน และบรรเทาความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ส่งผลให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของหน่วยงาน

ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

01

 

วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น.

          นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์เข้าร่วมประชุมพิจารณากฎหมายและประเภทของใบอนุญาต ที่ชำระค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พร้อมด้วยผู้แทนจากกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ กองสารวัตรและกักกัน สำนักกฎหมาย และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เข้าร่วม โดยมีนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธาน

           ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดภาระของประชาชน และลดความแออัดของจำนวนผู้ขอรับบริการ ณ หน่วยงาน ในการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต และเป็นกลไกที่สามารถช่วยให้หน่วยงานบริหารจัดการการต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด กอปรกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 เห็นชอบให้สำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ทบทวนกฎหมายที่มีการกำหนดให้ต้องต่ออายุใบอนุญาตสำหรับกิจการหรือการดำเนินการที่มีลักษณะต่อเนื่อง เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาเพื่อให้ประชาชนสามารถชำระค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตด้วยตัวเอง สำนักงาน ก.พ.ร.จึงได้จัดการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการพิจารณาพระราชบัญญัติและประเภทของใบอนุญาต ขั้นตอนการจัดทำพระราชกฤษฎีกาตามนัยของมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และหารือร่วมกับส่วนราชการเพื่อพิจารณากฎหมายและประเภทของใบอนุญาตที่สามารถชำระค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต

           ในส่วนของกรมปศุสัตว์ กฎหมายและประเภทของใบอนุญาตที่เสนอให้ชำระค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต ประกอบด้วย

           พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 จำนวน 2 ประเภท

           พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 5 ประเภท

           พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 จำนวน 10 ประเภท

           ณ ห้องประชุม 501 - 502 ชั้น 5 อาคารสำนักงาน ก.พ.ร. ถนนพิษณุโลก กรุงเทพฯ

5

วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 09.45 น.

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการทบทวนแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) ผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ร่วมกับส่วนราชการอื่น ๆ ด้วยโปรแกรม Zoom

การประชุมดังกล่าวจัดโดยสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ กรอบแนวคิด และกระบวนการจัดทำแผน BCP ของหน่วยงานภาครัฐให้สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต รวมทั้งการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือในการดำเนินการ

           ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ตึกจักรพิชัย กรมปศุสัตว์

758072

 

วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563

           นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ประธานการประชุมหารือการพิจารณากฎหมายและประเภทของใบอนุญาตที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่อใบอนุญาต เพื่อหาข้อสรุปถึงรายละเอียดกฎหมายที่มีการกำหนดให้ต้องต่ออายุใบอนุญาตสำหรับกิจการหรือการดำเนินการที่มีลักษณะต่อเนื่องในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมปศุสัตว์ ก่อนเข้าประชุมร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. ในวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกองคลัง กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ กองสารวัตรและกักกัน สำนักกฎหมาย และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เข้าร่วมหารือ

           ณ ห้องประชุมโคอุศุภราช ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

01

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น.

         นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2563 ผ่านระบบ Web Conference โดยมีผู้แทนจากสำนัก/กอง สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร และสำนักงานปศุสัตว์เขตเข้าร่วม

         การประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้รับทราบอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของกรมปศุสัตว์ ตามคำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 474/2563 และแนวทางการทบทวนและปรับปรุงแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP)

           ในการประชุมฯ ได้พิจารณาการจัดทำแผนดำเนินธุรกิจต่อเนื่องฯ ของกรมปศุสัตว์ โดยให้หน่วยงานส่วนกลาง (ระดับสำนัก/กอง หรือเทียบเท่า) ที่ตั้งอยู่ภายนอกกรมปศุสัตว์ (พญาไท) ดำเนินการจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฯ ของหน่วยงาน เพื่อรวบรวมเป็นแผนดำเนินธุรกิจต่อเนื่องฯ ของกรมปศุสัตว์ต่อไป

         ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์