IMG 3501

กรมปศุสัตว์ จัดประชุมพิจารณาผลการทบทวนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการอนุมัติ อนุญาตของกรมปศุสัตว์ โดยมีนายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุม พร้อมหน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมประกอบด้วย กองคลัง สำนักกฎหมาย สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กองสารวัตรและกักกัน กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมม้ากัณฐกะ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 กรมปศุสัตว์ 

 

01

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมคุณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ กรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุม เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์

 

 

001

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมหารือตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยมีนายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุม เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์

 

001

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยมีนายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุม เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์

 

 

001

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมชี้แจงแนวทางการรับสมัครรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2560 (DLD Quality Awards 2017) เพื่อชี้แจงแนวทางการรับสมัคร หลักเกณฑ์การประเมินผล รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพการให้บริการกับหน่วยงานส่วนกลางและสำนักงานปศุสัตว์เขต 1-9 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 09.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์