1006256401
 

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน.. 2564 เวลา 09.30 .

นายสัตวแพทย์สรวิศธานีโตอธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติกระจ่างวงษ์รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ..2558 ผ่านการประชุมทางไกล (ผ่านระบบ Zoom Conference) พร้อมด้วยนายสมเกียรติกรอบแก้ว (รักษาการหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร)  และผู้แทนจากสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์สำนักกฎหมายกองคลังกองควบคุมอาหารและยาสัตว์กองสารวัตรและกักกันกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้าร่วม

การประชุมดังกล่าวเพื่อรับทราบถึงพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต..2564 และรางวัลบริการภาครัฐประจำปี..2564 ประเภทยกระดับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการพร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ..2558 ใน 4 ประเด็นดังนี้

1. การยกเลิก/ลดค่าธรรมเนียมในการอนุมัติอนุญาตจำนวน 26 รายการ (พรบ.บำรุงพันธุ์สัตว์..2509 จำนวน 12 รายการ / กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์..2559 จำนวน 10 รายการ / กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์..2560 จำนวน 4 รายการ)

2. การพัฒนารูปแบบการให้บริการแบบอิเล็กทรอนิกส์

3. การชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต

4. การแก้ไขกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ห้องประชุมพระพิรุณชั้น 1 ตึกอำนวยการกรมปศุสัตว์

 
Cradit : ธงชัยสาลีสลก. /ข่าวคณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์ / กลุ่มเผยแพร่ / สลก
 
 

2564 06 04b 001
 
 
 
วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น.
นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ประธานการประชุมการเร่งรัด และติดตามผลการปฏิบัติราชการของสำนัก/กอง ที่กำกับดูแล ครั้งที่ 7/2564 โดยมีหน่วยงานภายใต้กำกับดูแลเข้าร่วมการประชุม ดังนี้ นางเย็นจิต ทองยงค์ (ผู้อำนวยการกองคลัง) , นายสัตวแพทย์เชาวฤทธิ์ บุญมาทิต (ผู้อำนวยการกองแผนงาน) , นายแสนศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์ (ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาสัตว์ปีก : ผู้แทนกลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์) , นายสมเกียรติ กรอบแก้ว (รักษาการหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) และนายวรฉัตร วิรัชลาภ (ผู้แทนสำนักกฎหมาย) 
 
การประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมสรุปผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ในเดือนพฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของแต่ละหน่วยงาน โดยมีประเด็นที่สำคัญในการร่วมพิจารณา อาทิ การสร้างบทบาทและเชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญแต่ละสำนัก/กอง เพื่อสร้างนวัตกรรมด้านปศุสัตว์ , ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข กรณีใช้จ่ายเงินงบประมาณฯต่ำกว้าเป้าหมาย และการเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ในชั้นกรรมาธิการ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานด้านอำนวยการ สามารถให้บริการและสนับสนุนหน่วยงานอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้
ณ ห้องประชุมกองคลัง ชั้น 2 ตึกอุศุภราช กรมปศุสัตว์
 
Cradit : ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว ทีมงานรองอธิบดี / กลุ่มเผยแพร่ / สลก

 

 

2564 04 02b 001

 

กรมปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. และ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ในการพัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น.

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ประชุมหารือแนวทางการดำเนินการพัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์รักไทย งามภักดิ์ (ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์), นายสัตวแพทย์สิทธิพร อนันต์จินดา (ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ), นายสมเกียรติ กรอบแก้ว (รักษาการหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) และ ผู้แทนจากสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์, กองสารวัตรและกักกัน, สำนักกฎหมาย, กองคลัง และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  โดยมีนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข (รองเลขาธิการก.พ.ร.) , นายชัยณรงค์ โชไชย (ประธานคณะทำงานส่งเสริมประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐคณะทำงานที่ 1) และคณะ, นางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ (รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล) และคณะ และคณะจาก Thai Identities (บริษัทที่ปรึกษาของสำนักงาน ก.พ.ร.) เข้าร่วม

ระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) ได้ถูกพัฒนาตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 จนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือของสำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และหน่วยงานอนุญาตที่เกี่ยวข้อง โดยมีแผนการดำเนินการเพื่อยกระดับงานบริการภาครัฐสู่ดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ (Doing Business Poral)

การพัฒนาระบบ Biz Portal ร่วมกับกรมปศุสัตว์ที่ผ่านมา มีการดำเนินการใบอนุญาตจำนวน 6 ใบอนุญาต อาทิ ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ, ใบอนุญาตทำการค้าหรือหากำไรในลักษณะคนกลางซึ่งสัตว์, ใบอนุญาตทำการค้าหรือหากำไรในลักษณะซึ่งซากสัตว์, ใบขออนุมัติแผนงานจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์, ใบขออนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลสัตว์ และใบขอรับใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์  ทั้งนี้ ในปี พ.ศ.2564 ได้มีแผนการดำเนินงานในการขยายผลและการยกระดับการพัฒนาเป็นแพลตฟอร์มกลางในการอนุมัติ อนุญาตแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ 20 ใบอนุญาต , เพิ่มเติม 3 Smart Functions อาทิ Smart Link, Smart Decision และ Smart Warning พร้อมทั้งการขยายพื้นที่ให้บริการแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบในต่างจังหวัด

ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

2564 05 05a 001

 วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 8.00 น.เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ครบรอบ 79ปี วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสุรเดช สมิเปรม นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ และนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล ผู้อำนวยการกอง/สำนักในพื้นที่ส่วนกลาง พญาไท 16กอง/สำนัก เข้าร่วมในพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมปศุสัตว์
     กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนางานด้านปศุสัตว์ให้มีความเจริญก้าวหน้ามีประสิทธิภาพได้มาตรฐานและปลอดภัยสำหรับการบริโภคทั้งภายในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ จึงถือว่าเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตรไทย โดยมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำโครงการรวมทั้งยุทธศาสตร์สินค้าเกษตรที่สำคัญา ซึ่งในปี 2564นี้ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแนวทางการขับเคลื่อนที่สามารถนำไปต่อยอดได้ คือ ด้านการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์ให้แก่เกษตรกร ด้านการป่องกันและควบคุมโรค ด้านการสร้างมาตรฐานการผลิตปศุสัตว์เพื่อความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคและสร้างมาตรฐานการส่งออกให้เป็นไปตามสากลและนอกจากนี้นังมีการใช้ระบบการตลาดนำการผลิต เพื่อแก้ไขปัญหาสินค้าล้นตลาดและราคาตกต่ำ การลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มคุณภาพการผลิต การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้เกษตรกร โดยส่งเสริมรายได้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาด การพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน การสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรเกษตรกรสามารถนำความรู้ไปพัฒนาอาชีพ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งการดำเนินงานของกรมปศุสัตว์นั้น ล้วนเป็นการตอบสนองนโยบายของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปปี2564ดังวิสัยทัศน์ ที่ว่า "เป็นองค์การที่นำและขับเคลื่อนการปศุสัตว์ไทย สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในตลาดโลก”
       อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวเพิ่มเติมว่าการที่จะดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้นั้น ต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจจากเจ้าหน้าที่ทุกท่าน รวมทั้งความขยันหมั่นเพียร ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะนำพาการปศุสัตว์ของประเทศให้เจริญก้าวหน้าตลอดไป
     ในโอกาสนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดดลบันดาลให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านประสบความสุขความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย พร้อมทั้งมีกำลังกายกำลังใจ สติปัญญาในการปฏิบัติหเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร และประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนโดยทั่วกัน อันจะนำไปสู่ความวัฒนาสถาพรสืบไป
     ณ ลานตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

 

สถานการณ์โควิด 19 ๒๑๐๓๒๕ 0

 

วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น.

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานการปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้ นางเย็นจิต ทองยงค์ (ผอ.กองคลัง) , น.ส.เยาวนิตย์ บุรีรักษา (เลขานุการกรม) , น.สพ.เชาวฤทธิ์ บุญมาทิต (ผอ.กองแผนงาน) , น.สพ.โสภัชย์ ชวาลกุล (ผอ.สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์) , นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล (ผอ.สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์) , นายสาโรจน์ จิตตกาญจน์ (ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร) และผู้แทนจากสำนัก/กอง เข้าร่วมประชุมทางไกล video Conference ผ่านระบบ Zoom

การประชุมดังกล่าว เป็นการชี้แจงถึงสถานการณ์ในปัจจุบัน หลังทราบข่าวการประกาศของไปรษณีย์ไทย สาขาราชเทวี พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นบุคลากรของไปรษณีย์ ซึ่งอยู่พื้นที่ใกล้เคียงกับกรมปศุสัตว์ เหตุนี้กรมปศุสัตว์จึงเพิ่มการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด ตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยในการประชุมได้รายงานให้ทราบถึงการดำเนินการตามมาตรการ ในเบื้องต้นของสำนักงานเลขานุการกรม และ กองสารวัตรและกักกัน ในการทำความสะอาดและฉีดพ่นฆ่าเชื้ออาคารสถานที่ภายในกรมปศุสัตว์ , ดำเนินการปิดเครื่องปรับอากาศภายในโรงอาหาร และเปิดหน้าต่างให้มีอากาศระบาย รวมทั้งจำกัดผู้นั่งรับประทานอาหาร 2 คนต่อ 1 โต๊ะ , การประสานงานแจ้งทุกหน่วยงาน เฝ้าดูอาการผู้ไปรับ-ส่งหนังสือที่ไปรษณีย์ สาขาราชเทวี และเพิ่มความเข้มงวดในจุดตรวจคัดกรองให้มีการใส่ถุงมือ ลดการสัมผัส ตรวจวัดอุณหภูมิทุกคนก่อนเข้าบริเวณกรมปศุสัตว์

ในการนี้ ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาถึงแนวทางการดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ กรณีพบผู้ป่วยยืนยันเป็นบุคลากร ที่ทำการไปรษณีย์ สาขาราชเทวี ดังนี้ การตรวจสอบเจ้าหน้ากลุ่มเสี่ยงของกรมปศุสัตว์จาก time line ของผู้ติดเชื้อ ,มาตรการป้องกันการแพร่กระจายของโรคสำหรับเจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยง , มาตรการป้องกันการแพร่กระจายของโรคในโรงอาหารกรมปศุสัตว์ , การเพิ่มความเข้มงวดมาตรการคัดกรองโรค บุคลากร และผู้มาติดต่อกรมปศุสัตว์ เช่น การตั้งจุดคัดกรองอุณหภูมิ และข้อความเพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักแก่บุคลากรกรมปศุสัตว์ ทั้งนี้ รองอธิบดีได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเข้มงวดบุคลากรในหน่วยงาน ให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มากยิ่งขึ้น

ณ ห้องประชุมม้ากัณฐกะ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

 

 

ภาพ : ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ฯ สลก. / ข่าว : ทีมเลขารองอธิบดีกรมปศุสัตว์