01

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมคุณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ กรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุม เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์

 

 

001

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยมีนายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุม เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์

 

 

001

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมชี้แจงแนวทางการรับสมัครรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2560 (DLD Quality Awards 2017) เพื่อชี้แจงแนวทางการรับสมัคร หลักเกณฑ์การประเมินผล รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพการให้บริการกับหน่วยงานส่วนกลางและสำนักงานปศุสัตว์เขต 1-9 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 09.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์

001

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมหารือตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยมีนายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุม เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์

 

001

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้จัดให้มีการประชุมติดตามผลการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดระดับกรม ครั้งที่ 1/2559 โดยมี นายโอภาส  ทองยงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าประชุมดังกล่าวด้วย เวลา 09.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์