TEPGA062

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 คณะผู้ตรวจประเมินรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จาก สำนักงาน ก.พ.ร. ได้เดินทางมาตรวจประเมินเพื่อรวบรวมข้อมูลไปประกอบการพิจารณารางวัลดังกล่าว นำโดย นายสุรพรรณ เก็งทอง หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน และคณะ โดยมี ปศุสัตว์เขต 3 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กลุ่มเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับรางวัลดังกล่าว เวลา 9.00 น. - 16.30 น. ณ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 และ กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านโตนด หมู่ 7 ตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

 • TEPGA001TEPGA001
 • TEPGA002TEPGA002
 • TEPGA003TEPGA003
 • TEPGA004TEPGA004
 • TEPGA005TEPGA005
 • TEPGA006TEPGA006
 • TEPGA007TEPGA007
 • TEPGA008TEPGA008
 • TEPGA009TEPGA009
 • TEPGA010TEPGA010
 • TEPGA011TEPGA011
 • TEPGA012TEPGA012
 • TEPGA013TEPGA013
 • TEPGA014TEPGA014
 • TEPGA015TEPGA015
 • TEPGA016TEPGA016
 • TEPGA017TEPGA017
 • TEPGA018TEPGA018
 • TEPGA019TEPGA019
 • TEPGA020TEPGA020
 • TEPGA021TEPGA021
 • TEPGA022TEPGA022
 • TEPGA023TEPGA023
 • TEPGA024TEPGA024
 • TEPGA025TEPGA025
 • TEPGA026TEPGA026
 • TEPGA027TEPGA027
 • TEPGA028TEPGA028
 • TEPGA029TEPGA029
 • TEPGA030TEPGA030
 • TEPGA031TEPGA031
 • TEPGA032TEPGA032
 • TEPGA033TEPGA033
 • TEPGA034TEPGA034
 • TEPGA035TEPGA035
 • TEPGA036TEPGA036
 • TEPGA037TEPGA037
 • TEPGA038TEPGA038
 • TEPGA039TEPGA039
 • TEPGA040TEPGA040
 • TEPGA041TEPGA041
 • TEPGA042TEPGA042
 • TEPGA043TEPGA043
 • TEPGA044TEPGA044
 • TEPGA045TEPGA045
 • TEPGA046TEPGA046
 • TEPGA047TEPGA047
 • TEPGA048TEPGA048
 • TEPGA049TEPGA049
 • TEPGA050TEPGA050
 • TEPGA051TEPGA051
 • TEPGA052TEPGA052
 • TEPGA053TEPGA053
 • TEPGA054TEPGA054
 • TEPGA055TEPGA055
 • TEPGA056TEPGA056
 • TEPGA057TEPGA057
 • TEPGA058TEPGA058
 • TEPGA059TEPGA059
 • TEPGA060TEPGA060
 • TEPGA061TEPGA061
 • TEPGA062TEPGA062
 • TEPGA063TEPGA063
 • TEPGA064TEPGA064
 • TEPGA065TEPGA065
 • TEPGA066TEPGA066
 • TEPGA067TEPGA067
 • TEPGA068TEPGA068
 • TEPGA069TEPGA069
 • TEPGA070TEPGA070
 • TEPGA071TEPGA071