02

 

วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 9.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 3 เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและขับเคลื่อนงาน/โครงการสำคัญของกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายสุรเดช สมิเปรม นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้อำนวยการกอง/สำนัก หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ปศุสัตว์เขต 1 ปศุสัตว์เขต 2-9 (ทางระบบ VDO Conference) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

     1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 5 เดือน (ตุลาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564) ให้เร่งดำเนินการตามเป้าหมาย คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

     2. ผลการดำเนินงานปี 2564 รอบ 4 เดือน (ตุลาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564) ให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบผลการดำเนินงานทุกเดือน

     3. ความก้าวหน้าโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เงินกู้)

     - โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ในกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการทำเกษตร พื้นที่เป้าหมาย 75 จังหวัด (ยกเว้นกทม.และกาฬสินธุ์) ให้มีการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานเมื่อได้งบประมาณ

     4. ความก้าวหน้าโครงการจัดทำศูนย์บัญชาการสถานการณ์ด้านปศุสัตว์

     5. ความก้าวหน้าในการจัดซื้อครุภัณฑ์ "ชุดอุปกรณ์วางยาสลบสัตว์ระยะไกลรุ่นลำกล้องยาว ขับดันลูกดอกด้วยแรงอัดลม"

     6. ความภาคภูมิใจของกรมปศุสัตว์ ในการพิจารณาผลงานของกรมปศุสัตว์เพื่อสมัครชิงรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 รวม 14 ผลงาน ประเภทรางวัลบริการภาครัฐ จำนวน 9 ผลงาน และประเภทการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จำนวน 5 ผลงาน ซึ่งจะมีการประกาศผลช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 นี้ และผลการประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารตัดการภาครัฐ 4.0 ประจำปี พ.ศ.2564

     7. โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายการปศุสัตว์ในการออกใบอนุญาต ใบแจ้ง ใบขึ้นทะเบียนและใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบไร้กระดาษ ทั้งรูปแบบดิจิทัล โปรแกรมอัตโนมัติ และระบบลายเซ็นดิจิทัล สามารถตรวจสอบทางระบบสารสนเทศได้

     ทั้งนี้ การดำเนินงานให้ทุกหน่วยงานเน้นเชิงรุก เข้มข้นอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งด้านบริหาร (จะมีการกระจายอัตรากำลังลงพื้นที่และการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า) สุขภาพสัตว์ (รู้เร็วสงบโรคได้เร็ว) คุณภาพมาตรฐาน (การควบคุม ตรวจติดตาม) และการผลิต สนับสนุนและส่งเสริม (เร่งแก้ไขปัญหาให้ดีขึ้น) ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

 

 

Credit : ภาพ ธงชัย สาลี /ข่าว คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์/กลุ่มเผยแพร่/สลก