P'Tee  
 

 นายสมเกียรติ กรอบแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

 
ภารกิจพัฒนาระบบและโครงสร้าง ภารกิจติดตามและประเมินผล   ภารกิจนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลง

   ภารกิจบริหารยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบราชการ

P'Lek P'Aom P'Pax P'F

 นางสาวเบญจวรรณ นาคนาโส
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวจตุพร ปัดถา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาววิสุทธิวรรณ ปั้นฉาย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายสราวุฒิ สร้อยสังวาลย์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
P'Breeze Pook P'Ja Ote
 นางสาวปัทมา มีแสงเงิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวปฐมาพร สาระภักดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวจารุวรรณ หนูชัยแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายวีรสุทธิ์ จารุพรพิศาล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน