001

เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2559 กลุ่มพัฒนาระบบริหารได้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูป ประจำปี พ.ศ. 2559 (KM FORUM 2016) โดยมีการนำความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ Road Map ตัวชี้วัด มาเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่สนใจ เมื่อเวลา 09.30 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ชั้น 3 ตึกจักรพิชัย กรมปศุสัตว์

002

เมื่อวันที่ 27- 28 มิถุนายน 2559 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้จัดให้มีการประชุม คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 2-2559 โดยมี นายโอภาส  ทองยงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว เวลา 09.00 น. - 16.30 น ณ ห้องประชุมถิรทินรัตน์ ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 5 กรมปศุสัตว์ โดยในระหว่างการประชุมทางคณะอนุกรรมการฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมชม นิทรรศการ KM ของทางกองแผนงานอีกด้วย

TEPGA062

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 คณะผู้ตรวจประเมินรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จาก สำนักงาน ก.พ.ร. ได้เดินทางมาตรวจประเมินเพื่อรวบรวมข้อมูลไปประกอบการพิจารณารางวัลดังกล่าว นำโดย นายสุรพรรณ เก็งทอง หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน และคณะ โดยมี ปศุสัตว์เขต 3 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กลุ่มเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับรางวัลดังกล่าว เวลา 9.00 น. - 16.30 น. ณ สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 และ กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านโตนด หมู่ 7 ตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

001

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้จัดให้มีการประชุมคณะทำงานแบ่งส่วนราชการของกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2559 โดยมี นายโอภาส  ทองยงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสรวิศ  ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และคณะทำงานแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ได้เชิญผู้แทนจากสำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงาน ก.พ. กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสั่งคมแห่งชาติ เข้าประชุมดังกล่าวด้วย

 

 

 

TPSA031

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 คณะผู้ตรวจประเมินรางวัลพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง จากสำนักงาน ก.พ.ร. ได้เดินทางมาตรวจประเมินผลงาน "การสร้างพันธมิตรการเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม" ของสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ เมื่อเวลา 9.30 น. - 11.30 น. ณ  กลุ่มทำนาเขาหินซ้อน ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา