2306256401

 

 

วันพุธที่ 23 มิถุนายน.. 2564 เวลา 13.30 นายสัตวแพทย์สรวิศธานีโตอธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติกระจ่างวงษ์รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐประจำปี.. 2564 ขั้นตอนที่ 2 สาขาบริการภาครัฐประเภทรางวัลยกระดับบริการที่ตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด 19 พร้อมด้วย.สพ.โสภัชย์ชวาลกุล (ผอ.สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์) , นายวุฒิพงษ์อินทรธรรม (หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์) , นายแสนศักดิ์นาคะวิสุทธิ์ (ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ปีก : สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์) , นายเกียรติศักดิ์กล่ำเอม (ผู้เชี่ยวชาญด้านพืชอาหารสัตว์ : สำนักพัฒนาอาหารสัตว์) , นาวสาวคชาภรณ์เต็มยอด (ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบและรับรองคุณภาพเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ : สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์) , นายสมเกียรติกรอบแก้ว (รักษาราชการแทนกลุ่มพัฒนาระบบบริหารและผู้แทนจากสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงาน..รายนามดังนี้ 1.นายจาดุรอภิชาตบุตร , 2.นายนรชิตสิงหเสนี , 3.นายสุวิทย์อมรนพรัตนกุลและ 4.นายอนุชิตฮุนสวัสดิกุลเข้าตรวจประเมินผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting)

กรมปศุสัตว์ได้ส่งผลงานเข้าร่วมการพิจารณารางวัลเลิศรัฐประจำปี.. 2564  ซึ่งได้ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลฯในขั้นตอนที่ 1 สำนักงาน..จึงแจ้งกำหนดการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐประจำปี.. 2564 ขั้นตอนที่ 2 โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงาน..ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting)  โดยผลงานที่นำเสนอเพื่อเข้ารับการประเมินจัดอยู่ในสาขาบริการภาครัฐประเภทรางวัลยกระดับบริการที่ตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด 19 คือ "การตรวจประเมินสถานประกอบการเพื่อการส่งออก Human food และ Pet food ในสถานการณ์การระบาดของโรคโคโรนาไวรัส (COVID-19) โดยการตรวจประเมินระยะไกล Remote audit"  โดยสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

VDO นำเสนอ การตรวจประเมินสถานประกอบการเพื่อการส่งออก Remote audit โดย กรมปศุสัตว์ (คลิก)

ห้องประชุมพระพิรุณชั้น 1 ตึกอำนวยการกรมปศุสัตว์

Cradit : ภาพธงชัยสาลีสลก. /ข่าวคณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์