IMG 3587

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น.

นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสมเกียรติ กรอบแก้ว รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีผู้แทนจากสำนักงานเลขานุการกรม สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กองสารวัตรและกักกัน กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ และกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเข้าร่วม

         การประชุมดังกล่าว ได้ชี้แจงรายละเอียดการรับการตรวจประเมินฯ และได้พิจารณารูปแบบ เนื้อหาในการจัดทำวิดีทัศน์ และการจัดนิทรรศการผลงานที่โดดเด่นของกรมปศุสัตว์ รวมถึงกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานพิจารณานำไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์