1

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น.

นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีนายทวีสิฏฐ์ บุญญาภิบาล (ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์) และผู้แทนจากสำนัก/กอง และสำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานครเข้าร่วม

          การประชุมดังกล่าว ได้ชี้แจงกำหนดการ วัน และเวลาในการรับการตรวจประเมินฯ และพิจารณาแนวทางการนำเสนอของกรมปศุสัตว์ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินฯ ประกอบด้วย การดำเนินงานด้านการปฏิบัติการของกรมที่ครอบคลุมกระบวนการหลัก และกระบวนการสนับสนุน รวมทั้งการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ ความโดดเด่นของการเป็นระบบราชการ 4.0 และแผนการยกระดับในการเป็นระบบราชการ 4.0 ในอนาคต โดยมีรูปแบบการรับการตรวจการประเมินฯ แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ รับการตรวจ ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน กรมปศุสัตว์ พญาไท และรับการตรวจผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยที่ประชุมได้หารือ เสนอแนะรูปแบบการนำเสนอต่าง ๆ รวมถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานพิจารณานำไปดำเนินการต่อไป

ณ ห้องประชุมม้ากัณฐกะ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์