หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงาน เรื่อง การจัดทำรายละเอียดคำรับรองการปฏิบัติราชการภายในกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แบบฟอร์ม เสนอ OKR ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แบบฟอร์ม ร่างรายละเอียดตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายละเอียด OKR ปี 2562

1. แบบฟอร์ม สรุปรายงานผล OKR ปี 2562 รอบ 12 เดือน

2. แบบฟอร์ม รายงานผล OKR ปี 2562 รอบ 12 เดือน

3. แบบฟอร์ม การขออุทธรณ์ OKR ปี 2562