ผลคะแนนตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการกรมปศุสัตว์ระหว่างปี พ.ศ. 2548 - 2557

KPI48 57

 

คะแนนตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2548

 

คะแนนตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2549

 

คะแนนตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2550

คะแนนตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2551

 

คะแนนตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2552

 

คะแนนตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2553

 

คะแนนตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2554

 

คะแนนตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2555

 

คะแนนตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2556

 

คะแนนตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2557