ปี 2561
  - การศึกษาผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
   (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของกรมปศุสัตว์ (นางสาวเบญจวรรณ นาคนาโส)

ปี 2560
  - การศึกษาแนวโน้มผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดของกรมปศุสัตว์ (นางสาวจตุพร ปัดถา)