ทำเนียบหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมปศุสัตว์

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1. นางอัมพร แจ้งศรี 2545-2547  pic01
2. นายธีรยุทธ เวชรัชต์พิมล 2547–2553  pic02
3. นางสาววนิดา กำเนิดเพ็ชร์ 2553-2554  pic03
4. นายทวีสิฎฐ์  บุญญาภิบาล 2554-ปัจจุบัน  btwee