Awards.2549 2558

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจกรมปศุสัตว์ ระหว่าง ปี พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2558

ปี พ.ศ. รางวัลแห่งความภาคภูมิใจกรมปศุสัตว์ หมายเหตุ
รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ระหว่างปี พ.ศ. 2549 - 2554
2549 1.รางวัลประเภทเชื่อมโยงหลายส่วนราชการ ระดับดีเด่น กระบวนการ “การให้บริการด้านเอกสารการส่งออก ณ ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ” -
2551 1. รางวัลประเภทภาพรวมกระบวนงาน ระดับชมเชย กระบวนงาน“ การขอใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ผ่านระบบ e-Service” -
2552 1. รางวัลประเภทรายกระบวนงาน ระดับดีเด่น กระบวนงานการให้บริการตรวจสอบและวินิจฉัยโรคปากและเท้าเปื่อย ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -
2. รางวัลประเภทรายกระบวนงาน ระดับชมเชย กระบวนงานการให้บริการตรวจวิเคราะห์และชันสูตรโรคสัตว์   -
3. รางวัลประเภทนวัตกรรมการให้บริการ ระดับชมเชย กระบวนงานการควบคุมโรคระบาดสัตว์  -
2553 1. รางวัลประเภทรายกระบวนงาน ระดับดีเด่น กระบวนงานการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบ และชันสูตรโรคสัตว์แบบบูรณาการ (IntegratedVetServices) -
2. รางวัลประเภทนวัตกรรมการให้บริการ ระดับดีเด่น กระบวนงานการควบคุมคุณภาพสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออก : ระบบตรวจสอบย้อนกลับอุตสาหกรรมไก่ -
3. รางวัล ประเภทรายกระบวนงาน ระดับชมเชย กระบวนงานการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบ และชันสูตรโรคสัตว์ (การรับตัวอย่างและรายงานผลการทดสอบ) -
4. รางวัลประเภทภาพรวมกระบวนงาน ระดับชมเชย สำหรับกระบวนงานการออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์ -
2554 1. รางวัลประเภทภาพรวมกระบวนงาน ระดับดีเด่น กระบวนงานงานบริการด้านสุขภาพสัตว์แบบบูรณาการ -

2. รางวัลประเภทนวัตกรรมการให้บริการ ระดับดีเด่นกระบวนงานการออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ ซากสัตว์

(e-signature)/ง่ายแค่ปลายนิ้ว

-
2554 3. รางวัลประเภทรายกระบวนงาน ระดับชมเชย กระบวนงานการออกใบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออก -
4. รางวัลนวัตกรรมการให้บริการ ระดับชมเชย กระบวนงานการให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  โคนม : โปรแกรมการจัดการฟาร์มโคนม DHI -
2555 รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2555
1. รางวัลบริการภาครัฐยอดเยี่ยม ซึ่งเป็นรางวัลที่พิจารณาจากผลการดำเนินการพัฒนาการให้บริการที่มีความโดดเด่นครบทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ ด้านบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ และด้านนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ โดยในปี พ.ศ. 2555 กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานเดียวที่ได้รับรางวัลนี้ กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานเดียวในประเทศที่ได้รับรางวัลดังกล่าว
2. รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น กระบวนงานภาพรวมมาตรฐานการบริการห้องปฏิบัติการสุขภาพสัตว์ -
3. รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น กระบวนงานการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์เพื่อแก้ไขความขัดแย้ง -
4. รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น กระบวนงานการผลิตไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่อย่างยั่งยืน -

5. รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี กระบวนงานการพัฒนาเกษตรกรโคนมรายย่อยแบบบูรณาการเพื่อขีดความสามารถในการแข่งขันและความยั่งยืนของชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร

-
รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด ประจำปี พ.ศ. 2555
1. รางวัลความเป็นเลิศด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม ซึ่งเป็นรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด (หมวด 6) -
2556 รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2556
ส่วนกลาง

1. รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น

การสร้างพันธมิตรการเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

-
2. รางวัลด้านภาพรวมมาตรฐานที่เป็นเลิศ ระดับดี การบริการเสบียงอาหารสัตว์ในสภาวะวิกฤติ (คลังเสบียงอาหารสัตว์) -
3. รางวัลรางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี การผลิตวัคซีนอหิวาต์สุกรชนิดใหม่โดยไม่ใช้กระต่าย -
4. รางวัลด้านบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่นกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ โครงการธนาคารโค – กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ (ธคก.) ต.ฉาง อ.นาทวี จ.สงขลา -
5. รางวัลด้านบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี การเลี้ยงไก่ไข่โร๊ดไทย แบบปล่อยอิสระโดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่นในฟาร์มเกษตรกรรายย่อย พื้นที่จังหวัดหนองคาย -
รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2556
1. รางวัลความเป็นเลิศด้านการนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด (หมวด 1) -
รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประจำปี พ.ศ. 2556
1. รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดีเยี่ยม(อาสาปศุสัตว์) -
2557 รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557
1. รางวัลด้านภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น การออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร -
2. รางวัลด้านพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น การพัฒนางานปศุสัตว์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบ -
3. รางวัลด้านพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี การยกระดับพันธุกรรมสุกรในเกษตรกรด้วยสุกรพ่อพันธุ์ ปากช่อง 5 -
4. รางวัลด้านบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี การบริหารจัดการโครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกรโดยชุมชนมีส่วนร่วมพื้นที่อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร -
รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2557 
1. รางวัลความเป็นเลิศด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด (หมวด 2) -
2. รางวัลความเป็นเลิศด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเป็นรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด (หมวด 3) -
รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประจำปี พ.ศ. 2557
1. รางวัลขยายผลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับชมเชย ในโครงการฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ ของสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ และโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ ระดับชมเชย -
2558 รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558
1. รางวัลด้านการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น ระบบจัดการสัตว์ปีก สู่มาตรฐานการส่งออกปศุสัตว์ไทย -
2. รางวัลด้านการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี ระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าปศุสัตว์ผ่าน QR Code -
รางวัลบริการภาครัฐอย่างต่อเนื่อง (ครบ 3 ปี)
1. การผลิตไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่อย่างยั่งยืน พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 3 ปี
2. การส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์เพื่อแก้ไขความขัดแย้ง พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 3 ปี
3. ภาพรวมมาตรฐานการบิการทางห้องปฏิบัติการด้านสุขภาพสัตว์ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 3 ปี
รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2558
1. รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับดีเด่น กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานเดียวในประเทศที่ได้รับรางวัลดังกล่าว
รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2558
1. รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดีเยี่ยม “การพัฒนาควายงามพรหมพิราม โดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกโครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ” -
2. รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี “โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์” -