KPI002

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้จัดให้มีการประชุม คณะอนุกรรมการด้านพัฒนาองค์การ กรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 1-2559 โดยมี นายโอภาส  ทองยงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว เวลา 13.30 น. - 16.30 น ณ ห้องประชุมถิรทินรัตน์ ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 5 กรมปศุสัตว์

 

KPI001

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธุ์ 2559 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้จัดให้มีการประชุม คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 1-2559 โดย นายโอภาส  ทองยงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว เวลา 09.00 น. - 12.00 น ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

001

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้เข้าร่วมกิจกรรมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ ณ เวลา 09.00 น. กรมปศุสัตว์

other001

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้เข้าร่วม "พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2559"  โดยมีนายทวีสิฎฐ์  บุญญาภิบาล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และเจ้าหน้าที่ภายในหน่วงานเข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย เมื่อวเลา 6.30น. - 9.00น. ณ บริเวณกรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ