DQA59000

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 กรมปศุสัตว์ได้จัดให้มีพิธีการมอบรางเชิดชูเกียรติในวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2559 (ครบรอบ 74 ปี) เวลา 09.00 น. - 11.00 น. โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหารดำเนินการมอบรางวัลดังนี้

1. รางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2559 (DLD Quality Awards 2016) จำนวน 13 รางวัล

2. ใบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานและบุคลากรของหน่วยงานที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 12 รางวัล

นอกจากนี้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารยังได้รับรางวัลหน่วยงานใส่สะอาด ประจำปี พ.ศ. 2558 รวมถึง นายสมเกียรติ  กรอบแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ได้รับรางวัล ข้าราชการดีเด่น จากสำนักงาน ก.พ. ซึ่งได้ขึ้นรับการแสดงความยินดีในงานพิธีดังกล่าวด้วย

002

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้จัดให้มีการประชุมคณะทำงานปรับปรุงโครงสร้างระบบบริหารราชการกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 3-2559 โดยมี นายสรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธาน ในที่ประชุม พร้อมทั้งมี นายโอภาส  ทองยงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และคณะทำงานปรับปรุงโครงสร้าง เข้าประชุมดังกล่าว เวลา 13.30 น. - 16.30 น ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์

002

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้จัดให้มีการประชุมคณะทำงานปรับปรุงโครงสร้างระบบบริหารราชการกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 2-2559 โดยมี นายโอภาส  ทองยงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว เวลา 09.30 น. - 16.30 น ณ ห้องประชุมถิรทินรัตน์ ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 5 กรมปศุสัตว์

KPI001

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้จัดให้มีการประชุม คณะอนุกรรมการด้านพัฒนาระบบราชการกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 2-2559 โดยมี นายโอภาส  ทองยงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว เวลา 09.30 น. - 12.00 น ณ ห้องประชุมถิรทินรัตน์ ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 5 กรมปศุสัตว์

 

001เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้จัดประชุมคณะทำงานปรับปรุงโครงสร้างระบบบริหารราชการกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2559 โดยมีนายโอภาส ทองยงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการ โดยจัดประชุมดังกล่วเมื่อเวลา 9.30 น - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์