2564 05 05a 001

 วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 8.00 น.เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ครบรอบ 79ปี วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสุรเดช สมิเปรม นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ และนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล ผู้อำนวยการกอง/สำนักในพื้นที่ส่วนกลาง พญาไท 16กอง/สำนัก เข้าร่วมในพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมปศุสัตว์
     กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนางานด้านปศุสัตว์ให้มีความเจริญก้าวหน้ามีประสิทธิภาพได้มาตรฐานและปลอดภัยสำหรับการบริโภคทั้งภายในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ จึงถือว่าเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตรไทย โดยมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำโครงการรวมทั้งยุทธศาสตร์สินค้าเกษตรที่สำคัญา ซึ่งในปี 2564นี้ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแนวทางการขับเคลื่อนที่สามารถนำไปต่อยอดได้ คือ ด้านการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์ให้แก่เกษตรกร ด้านการป่องกันและควบคุมโรค ด้านการสร้างมาตรฐานการผลิตปศุสัตว์เพื่อความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคและสร้างมาตรฐานการส่งออกให้เป็นไปตามสากลและนอกจากนี้นังมีการใช้ระบบการตลาดนำการผลิต เพื่อแก้ไขปัญหาสินค้าล้นตลาดและราคาตกต่ำ การลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มคุณภาพการผลิต การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้เกษตรกร โดยส่งเสริมรายได้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาด การพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน การสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรเกษตรกรสามารถนำความรู้ไปพัฒนาอาชีพ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งการดำเนินงานของกรมปศุสัตว์นั้น ล้วนเป็นการตอบสนองนโยบายของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปปี2564ดังวิสัยทัศน์ ที่ว่า "เป็นองค์การที่นำและขับเคลื่อนการปศุสัตว์ไทย สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในตลาดโลก”
       อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวเพิ่มเติมว่าการที่จะดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้นั้น ต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจจากเจ้าหน้าที่ทุกท่าน รวมทั้งความขยันหมั่นเพียร ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะนำพาการปศุสัตว์ของประเทศให้เจริญก้าวหน้าตลอดไป
     ในโอกาสนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดดลบันดาลให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกท่านประสบความสุขความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย พร้อมทั้งมีกำลังกายกำลังใจ สติปัญญาในการปฏิบัติหเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร และประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนโดยทั่วกัน อันจะนำไปสู่ความวัฒนาสถาพรสืบไป
     ณ ลานตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์