IMG 3553

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น.

นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการถ่ายโอนภารกิจกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีคณะกรรมการอำนวยการถ่ายโอนภารกิจกรมปศุสัตว์เข้าร่วม และผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารสัตว์ เข้าร่วมสังเกตการณ์

         การประชุมดังกล่าว กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ แจ้งที่ประชุมทราบเรื่อง การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการถ่ายโอนภารกิจด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2563 และที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแผนการถ่ายโอนภารกิจด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการขึ้นทะเบียนหน่วยรับรองภายนอกกรมปศุสัตว์

ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์