1

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น.

นายสัตวแพทธ์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสมเกียรติ กรอบแก้ว รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีผู้แทนจากสำนักงานเลขานุการกรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กองสารวัตรและกักกันสัตว์ และกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เข้าร่วม

         การประชุมดังกล่าว เพื่อพิจารณาเนื้อหา รูปแบบ แนวทางการดำเนินการจัดทำวีดิทัศน์ และนิทรรศการนำเสนอผลงานที่โดดเด่นของกรมปศุสัตว์

ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ตึกจักรพิชัย กรมปศุสัตว์