1

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น.

นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 2/2563 ผ่านระบบ
Web Conference โดยมีผู้แทนจากสำนัก/กอง สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร และสำนักงานปศุสัตว์เขตเข้าร่วม

การประชุมดังกล่าว ได้พิจารณาร่างแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของกรมปศุสัตว์ (Business Continuity Plan : BCP) ที่จัดทำเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องของการปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตของกรมปศุสัตว์ โดยให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการรับมือสภาวะวิกฤต เพื่อลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการดำเนินงานหรือการให้บริการของหน่วยงาน และบรรเทาความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ส่งผลให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของหน่วยงาน

ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์