01

 

วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น.

          นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์เข้าร่วมประชุมพิจารณากฎหมายและประเภทของใบอนุญาต ที่ชำระค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พร้อมด้วยผู้แทนจากกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ กองสารวัตรและกักกัน สำนักกฎหมาย และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เข้าร่วม โดยมีนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธาน

           ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดภาระของประชาชน และลดความแออัดของจำนวนผู้ขอรับบริการ ณ หน่วยงาน ในการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต และเป็นกลไกที่สามารถช่วยให้หน่วยงานบริหารจัดการการต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด กอปรกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 เห็นชอบให้สำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ทบทวนกฎหมายที่มีการกำหนดให้ต้องต่ออายุใบอนุญาตสำหรับกิจการหรือการดำเนินการที่มีลักษณะต่อเนื่อง เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาเพื่อให้ประชาชนสามารถชำระค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตด้วยตัวเอง สำนักงาน ก.พ.ร.จึงได้จัดการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการพิจารณาพระราชบัญญัติและประเภทของใบอนุญาต ขั้นตอนการจัดทำพระราชกฤษฎีกาตามนัยของมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และหารือร่วมกับส่วนราชการเพื่อพิจารณากฎหมายและประเภทของใบอนุญาตที่สามารถชำระค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต

           ในส่วนของกรมปศุสัตว์ กฎหมายและประเภทของใบอนุญาตที่เสนอให้ชำระค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต ประกอบด้วย

           พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 จำนวน 2 ประเภท

           พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 5 ประเภท

           พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 จำนวน 10 ประเภท

           ณ ห้องประชุม 501 - 502 ชั้น 5 อาคารสำนักงาน ก.พ.ร. ถนนพิษณุโลก กรุงเทพฯ