758072

 

วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563

           นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ประธานการประชุมหารือการพิจารณากฎหมายและประเภทของใบอนุญาตที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่อใบอนุญาต เพื่อหาข้อสรุปถึงรายละเอียดกฎหมายที่มีการกำหนดให้ต้องต่ออายุใบอนุญาตสำหรับกิจการหรือการดำเนินการที่มีลักษณะต่อเนื่องในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมปศุสัตว์ ก่อนเข้าประชุมร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. ในวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกองคลัง กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ กองสารวัตรและกักกัน สำนักกฎหมาย และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เข้าร่วมหารือ

           ณ ห้องประชุมโคอุศุภราช ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์