5

วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 09.45 น.

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการทบทวนแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) ผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ร่วมกับส่วนราชการอื่น ๆ ด้วยโปรแกรม Zoom

การประชุมดังกล่าวจัดโดยสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ กรอบแนวคิด และกระบวนการจัดทำแผน BCP ของหน่วยงานภาครัฐให้สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องในสภาวะวิกฤต รวมทั้งการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือในการดำเนินการ

           ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ตึกจักรพิชัย กรมปศุสัตว์