IMG 3501

กรมปศุสัตว์ จัดประชุมพิจารณาผลการทบทวนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการอนุมัติ อนุญาตของกรมปศุสัตว์ โดยมีนายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุม พร้อมหน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมประกอบด้วย กองคลัง สำนักกฎหมาย สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กองสารวัตรและกักกัน กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมม้ากัณฐกะ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 กรมปศุสัตว์ 

 

ภาพ วีรสุทธิ์ จารุพรพิศาล / ข่าว กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร