01

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมคุณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ กรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุม เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์