001

เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2559 กลุ่มพัฒนาระบบริหารได้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูป ประจำปี พ.ศ. 2559 (KM FORUM 2016) โดยมีการนำความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ Road Map ตัวชี้วัด มาเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่สนใจ เมื่อเวลา 09.30 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ชั้น 3 ตึกจักรพิชัย กรมปศุสัตว์