001

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมชี้แจงแนวทางการรับสมัครรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2560 (DLD Quality Awards 2017) เพื่อชี้แจงแนวทางการรับสมัคร หลักเกณฑ์การประเมินผล รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพการให้บริการกับหน่วยงานส่วนกลางและสำนักงานปศุสัตว์เขต 1-9 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 09.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์