หลักเกณฑ์การรับสมัครรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2563 (DLD Quality Awards 2020)