การรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงกระบวนงานของหน่วยงาน

KPI06แบบฟอร์มคู่มือการปฏิบัติงาน

KPI06แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการจัดการองค์ความรู้