หลักเกณฑ์การรับสมัครรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2561 (DLD Quality Awards 2018)