ภาพอินโฟกราฟิก/ประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรมของหน่วยงาน

แบบสอบถาม

ไอคอนลิงค์

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

สำหรับเจ้าหน้าที่

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

เริ่มนับตั้งแต่วันที่
74299
Today10
Yesterday36
This_Week396
This_Month330
All_Days74299

กำลังออนไลน์

มี 38 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

69/1 ชั้น 3 ตึกจักรพิชัย ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

โทรศัพท์ 0 2653 4444 ต่อ 1511 - 1513

โทรสาร 0 2 653 4939

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ทำเนียบหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมปศุสัตว์

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง  
1. นางอัมพร แจ้งศรี 2545-2547  นางอัมพร แจ้งศรี 45 47
2. นายธีรยุทธ เวชรัชต์พิมล 2547–2553  นายธีรยุทธ เวชรัชต์พิมล 47 53
3. นางสาววนิดา กำเนิดเพ็ ชร์ 2553-2554  นางสาววนิดา กำเนิดเพ็ชร์ 53 54
4. นายทวีสิฎฐ์  บุญญาภิบาล 2554-ปัจจุบัน  นายทวีสิฎฐ์  บุญญาภิบาล 54 ปัจจุบัน

ประวัติกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมปศุสัตว์

มาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ได้กำหนดไว้ว่า การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นไปเพื่อ ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและการยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอำนาจตัดสินใจ การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ขึ้น และจัดให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหารในระดับกระทรวง กรม เพื่อต้องการให้มี “เจ้าภาพ” ในการบริหารจัดการพัฒนาระบบราชการในแต่ละส่วนราชการทั้งระดับกระทรวงและระดับกรม

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2550 เห็นชอบให้กำหนด กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของกรม เป็นการจัดส่วนราชการขึ้นเพื่อมีหน้าที่สนับสนุนการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ โดยเป็นการปฏิบัติงานที่ต้องสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ซึ่งภารกิจไม่อาจจัดอยู่ในส่วนราชการใดในกรม และมีความจำเป็นต้องจัดตั้งเป็นส่วนราชการโดยเฉพาะ เพื่อให้มีขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ที่ชัดเจน รวมทั้งเป็นไปตามนโยบายในการบริหารราชการ ที่จะให้มีส่วนราชการนี้ในทุกกรม

กรมปศุสัตว์ ได้จัดตั้งกลุ่มพัฒนาระบบบริหารขึ้นในปี พ.ศ. 2545 โดยเป็นหน่วยงานที่รายงานตรงต่ออธิบดีกรมปศุสัตว์ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2554 ได้กำหนดให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นหน่วยงานที่ปรากฏในกฎกระทรวง กลุ่มพัฒนาระบบบริหารมีการจัดโครงสร้างภายใน ประกอบด้วย 3 ภารกิจ และ 1 ฝ่าย ดังนี้

1. ภารกิจพัฒนาระบบและโครงสร้าง

2. ภารกิจบริหารการเปลี่ยนแปลง

3. ภารกิจติดตามและประเมินผล

                       4. ฝ่ายอำนวยการ

หมวดหมู่รอง