TPSA49001

กรมปศุสัตว์ได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชนประจำปี พ.ศ. 2549 จำนวน 1 ผลงาน ดังนี้

1.รางวัลประเภทเชื่อมโยงหลายส่วนราชการ ระดับดีเด่น กระบวนการ “การให้บริการด้านเอกสารการส่งออก ณ ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ”

Awards58020

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 กรมปศุสัตว์ได้เข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัลประจำปี พ.ศ. 2558 รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เวลา 09.00น.-16.30น. ณ หอประชุมกองทัพเรือ โดยกรมปศุสัตว์ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 8 ผลงาน ดังนี้

รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 2 ผลงาน ได้แก่

1. รางวัลด้านการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น ระบบจัดการสัตว์ปีก สู่มาตรฐานการส่งออกปศุสัตว์ไทย

2. รางวัลด้านการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี ระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าปศุสัตว์ผ่าน QR Code

รางวัลบริการภาครัฐอย่างต่อเนื่อง (ครบ 3 ปี) จำนวน 3 ผลงาน ได้แก่ 

1. การผลิตไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่อย่างยั่งยืน

2. การส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์เพื่อแก้ไขความขัดแย้ง

3. ภาพรวมมาตรฐานการบิการทางห้องปฏิบัติการด้านสุขภาพสัตว์

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 1 ผลงาน ได้แก่

1. รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับดีเด่น *ในปี พ.ศ.2558 กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานเดี่ยวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว

รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 2 ผลงาน 

1. รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดีเยี่ยม “การพัฒนาควายงามพรหมพิราม โดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกโครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ”

2. รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี “โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์

TPSA006

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 กรมปศุสัตว์ได้เข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เวลา 09.00น.-16.30น. ณ หอประชุมกองทัพเรือ โดยกรมปศุสัตว์ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 7 ผลงาน ดังนี้

รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2556 จำนวน 5 ผลงาน ได้แก่

1.รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น การสร้างพันธมิตรการเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

2.รางวัลด้านภาพรวมมาตรฐานที่เป็นเลิศ ระดับดี การบริการเสบียงอาหารสัตว์ในสภาวะวิกฤติ (คลังเสบียงอาหารสัตว์)

3.รางวัลรางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี การผลิตวัคซีนอหิวาต์สุกรชนิดใหม่โดยไม่ใช้กระต่าย

4.รางวัลด้านบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่นกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ โครงการธนาคารโค – กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ (ธคก.) ต.ฉาง อ.นาทวี จ.สงขลา

5.รางวัลด้านบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี การเลี้ยงไก่ไข่โร๊ดไทย แบบปล่อยอิสระโดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่นในฟาร์มเกษตรกรรายย่อย พื้นที่จังหวัดหนองคาย

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2556 จำนวน 1 ผลงาน ได้แก่

1.รางวัลความเป็นเลิศด้านการนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งเป็นรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด (หมวด 1)

รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประจำปี พ.ศ. 2556 จำนวน 1 ผลงาน ได้แก่

1.รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดีเยี่ยม(อาสาปศุสัตว์)

Awards005

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 กรมปศุสัตว์ได้เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการและพิธีมอบรางวัลประจำปี พ.ศ. 2557 เวลา 09.00น.-16.30น. ณ หอประชุมกองทัพเรือ โดยกรมปศุสัตว์ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 7 ผลงาน ดังนี้

รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557 จำนวน 5 ผลงาน ได้แก่

1.รางวัลด้านภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น การออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร

2.รางวัลด้านพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น การพัฒนางานปศุสัตว์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบ

3.รางวัลด้านพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี การยกระดับพันธุกรรมสุกรในเกษตรกรด้วยสุกรพ่อพันธุ์ ปากช่อง 5

4.รางวัลด้านบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี การบริหารจัดการโครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกรโดยชุมชนมีส่วนร่วมพื้นที่อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2557 จำนวน 1 ผลงาน ได้แก่

1.รางวัลความเป็นเลิศด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด (หมวด 2)

2.รางวัลความเป็นเลิศด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งเป็นรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด (หมวด 3)

รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประจำปี พ.ศ. 2557 จำนวน 1 ผลงาน 

1.รางวัลขยายผลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับชมเชย ในโครงการฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ของสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ และโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ ระดับชมเชย

TPSA006

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 กรมปศุสัตว์ได้เข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติและรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน เวลา 12.00น.-16.30น. ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยกรมปศุสัตว์ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 6 ผลงาน ดังนี้

รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2555 จำนวน 5 ผลงาน ได้แก่

1.รางวัลบริการภาครัฐยอดเยี่ยม ซึ่งเป็นรางวัลที่พิจารณาจากผลการดำเนินการพัฒนาการให้บริการที่มีความโดดเด่นครบทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ ด้านบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ และด้านนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ โดยในปี พ.ศ. 2555 *ในปี พ.ศ. 2555 กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว

2.รางวัลภาพรวมมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น กระบวนงานภาพรวมมาตรฐานการบริการห้องปฏิบัติการสุขภาพสัตว์

3.รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น กระบวนงานการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์เพื่อแก้ไขความขัดแย้ง

4.รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น กระบวนงานการผลิตไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่อย่างยั่งยืน

5.รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดี กระบวนงานการพัฒนาเกษตรกรโคนมรายย่อยแบบบูรณาการเพื่อขีดความสามารถในการแข่งขันและความยั่งยืนของชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2555 จำนวน 1 ผลงาน ได้แก่

1.รางวัลความเป็นเลิศด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม ซึ่งเป็นรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด (หมวด 6)

Page 1 of 2