คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมปศุสัตว์

1. ผังกระบวนการการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมปศุสัตว์

2. ผังกระบวนการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์

3. ผังกระบวนการติดตามและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมปศุสัตว์

4. ผังกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมปศุสัตว์

5. ผังกระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ

6. ผังขั้นตอนขอจัดตั้งปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ