คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการภายในกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายละเอียดตัวชี้วัดมิติที่ 2-4 

รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 13 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อปศุสัตว์ 4.0

การรายงานผลตัวชี้วัด
แบบฟอร์มรายงานผลตัวชี้วัด
-
 แบบรายงาน SAR Card ตัวชี้วัดภายในปี 2560
ตัวอย่างการรายงานตัวชี้วัด