คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการภายในกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

การรายงานผลตัวชี้วัด
แบบฟอร์มรายงานผลตัวชี้วัด
-
 แบบรายงาน SAR Card ตัวชี้วัดภายในปี 2560
ตัวอย่างการรายงานตัวชี้วัด
- แบบฟอร์มคู่มือการปฏิบัติงาน (ตัวชี้วัดที่ 7)
-
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการจัดการองค์ความรู้ (ตัวชี้วัดที่ 7)