การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

1.1 หนังสือเลขที่ กษ 0618/ว1620 ลงวันที่ 19 มกราคม 2559 เรื่อง การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

1.2 โครงร่างแบบสำรวจความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

1.3 แบบฟอร์มฐานข้อมูลผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย