ก. กรอบการประเมินผลภายในปี พ.ศ.2559

ข. แนวทางการประเมินผลภายใน พ.ศ.2559

ค. แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดภายใน พ.ศ. 2559

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการภายในกรมปศุสัตว์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

แบบฟอร์ม 1 ยุทธศาสตร์

แบบฟอร์ม 2 value chain

แบบฟอร์ม 3.1 เสนอตัวชี้วัด

แบบฟอร์ม 3.2 เสนอรายละเอียดตัวชี้วัด

แบบรายงานผล SAR card ปี 2559

Strategy Map

แบบรายงานผลตัวชี้วัดรอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดที่ 7 "ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงกระบวนงานของหน่วยงาน"

- แบบฟอร์ม ตารางแสดงกระบวนงานที่เป็นภาระกิจหลักตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

- แบบฟอร์ม คู่มือประชาชน

- แบบฟอร์มคู่มือปฏิบัติงาน

 

เอกสารประกอบการประชุม

- ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ กรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 26 เมษายน 2559  new