รายชื่อคู่มือประชาชนของกรมปศุสัตว์

ชื่อคู่มือประชาชน

หน่วยงานรับผิดชอบ

หน่วยงานให้บริการ

หมายเหตุ

ส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค

ส่วนท้องถิ่น

สำนัก/กอง

ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค

1.   การขอใบอนุญาตให้นำสัตว์หรือซากสัตว์ไปยังท้องที่ต่างจังหวัด หรือ การขอใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในเขตปลอดโรคระบาด (.4)

กองสารวัตรและกักกัน

สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร

ด่านกักกันสัตว์ จำนวน 58 แห่ง

สนง.ปศจ. จำนวน 76 แห่ง

สนง.ปศอ. จำนวน 874 แห่ง

-

2.   การขอใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายใน เข้าใน หรือออกนอกเขตโรคระบาด เขตสงสัยว่ามีโรคระบาด หรือเขตโรคระบาดชั่วคราว (.3)

กองสารวัตรและกักกัน

สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร

ด่านกักกันสัตว์ จำนวน 58 แห่ง

สนง.ปศจ. จำนวน 76 แห่ง

สนง.ปศอ. จำนวน 874 แห่ง

-

3.   การขอใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในหรือผ่านเขตปลอดโรคระบาดหรือการขอใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ระหว่างเขตปลอดโรคระบาด (.4)

กองสารวัตรและกักกัน

สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร

ด่านกักกันสัตว์ จำนวน 58 แห่ง

สนง.ปศจ. จำนวน 76 แห่ง

-

4.   การขอใบอนุญาตนำเข้าราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ (.7)

กองสารวัตรและกักกัน

-

ด่านกักกันสัตว์ท่าเข้าท่าออก จำนวน 46 แห่ง

-

-

5.   การขอใบอนุญาตนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ (.8)

กองสารวัตรและกักกัน

-

ด่านกักกันสัตว์ท่าเข้าท่าออกจำนวน 46 แห่ง

-

-

6.   การขอใบอนุญาตนำออกราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ (.9)

กองสารวัตรและกักกัน

-

ด่านกักกันสัตว์ท่าเข้าท่าออก จำนวน 46 แห่ง

-

-

7.   การขอใบอนุญาตให้ทำการค้าสัตว์หรือซากสัตว์ (.10)

กองสารวัตรและกักกัน

สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร

-

สนง.ปศจ. จำนวน 76 แห่ง

-

8.   การขอใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ (ฆจส.2)

สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

-

สนง.ปศจ. จำนวน 76 แห่ง

-

9.   การขออนุญาตฆ่าสัตว์ ในโรงฆ่าสัตว์

สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

-

-

-

-     สำนักงานเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

-     องค์การบริหารส่วนตำบล

-     เทศบาล

10. การขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์

สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

-

-

-

-     สำนักงานเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

-     องค์การบริหารส่วนตำบล

-     เทศบาล

11. การขออนุญาตจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ตายเอง

สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

-

-

-

-     สำนักงานเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

-     องค์การบริหารส่วนตำบล

-     เทศบาล

12. การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งและดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ (ส่วนกลาง) 

สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์

สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์

-

-

-

13. การขอยกเลิกกิจการสถานพยาบาลสัตว์

สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์

สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์

-

สนง.ปศจ. จำนวน 76 แห่ง

-

14. การขอใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ (ส่วนกลาง) 

สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์

สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์

-

-

-

15. การขอใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์

 (ส่วนกลาง)  

สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์

สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์

-

-

-

16. การขอหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นสถานสงเคราะห์สัตว์

สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์

สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร

-

สนง.ปศจ. จำนวน 76 แห่ง

17. การขอหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์

สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์

สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร

-

สนง.ปศจ. จำนวน 76 แห่ง

18. การขอใบอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์

-

สนง.ปศจ. จำนวน 76 แห่ง

19. การขอใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์

-

สนง.ปศจ. จำนวน 76 แห่ง

20. การขอใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์

-

สนง.ปศจ. จำนวน 76 แห่ง

-

21. การขอใบอนุญาตโฆษณาคุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารสัตว์

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์

-

-

-

22. การขอหนังสือแจ้งการนำเข้าซึ่งอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์

-

-

-

23. การขอหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ว่าขายได้ในประเทศไทย

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์

-

-

-

24. การขอหนังสือรับรองความปลอดภัย (Health Certificate) ของอาหารสัตว์

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์

-

-

-

25. การขอใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์

-

-

-

26. การขอใบรับรองระบบ HACCP ของโรงงานผลิตอาหารสัตว์ (ประเมินรายใหม่)

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์

-

-

-

27. การขอใบรับรองระบบ HACCP ของโรงงานผลิตอาหารสัตว์ (ต่ออายุ)

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์

-

-

-

28. การขอใบรับรองระบบ GMP ของโรงงานผลิตอาหารสัตว์ (ประเมินรายใหม่)

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์

-

-

-

29. การขอใบรับรองระบบ GMP ของโรงงานผลิตอาหารสัตว์ (ต่ออายุ)

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์

-

-

-

30. การขอแก้ไขรายการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์

-

-

-

31. การขอใบรับแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 1

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์

-

-

-

32. การขอใบอนุญาตรับแจ้งการดำเนินการผลิตวัตถุอันตรายชนิดที่ 2

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์

-

-

-

33. การขอใบอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งขอวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์

-

-

-

34.  การขอใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์

-

-

-

35. การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์

-

-

-

36. การขอหนังสืออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์

สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์

สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์

-

สนง.ปศจ. จำนวน 76 แห่ง

-

37. การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งและดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์(ส่วนภูมิภาค)

สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์

-

-

สนง.ปศจ. จำนวน 76 แห่ง

-

38. การขอใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์(ส่วนภูมิภาค)

สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์

-

-

สนง.ปศจ. จำนวน 76 แห่ง

-

39. การขอใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์(ส่วนภูมิภาค)

สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์

-

-

สนง.ปศจ. จำนวน 76 แห่ง

-