001

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมหารือตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยมีนายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุม เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์

  • 001001
  • 002002
  • 003003
  • 004004
  • 005005
  • 006006
  • 007007
  • 008008
  • 009009
  • 010010