001

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมชี้แจงแนวทางการรับสมัครรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2560 (DLD Quality Awards 2017) เพื่อชี้แจงแนวทางการรับสมัคร หลักเกณฑ์การประเมินผล รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพการให้บริการกับหน่วยงานส่วนกลางและสำนักงานปศุสัตว์เขต 1-9 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 09.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์

 • 001001
 • 002002
 • 003003
 • 004004
 • 005005
 • 006006
 • 007007
 • 008008
 • 009009
 • 010010
 • 011011
 • 012012