001

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้จัดให้มีการประชุมติดตามผลการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดระดับกรม ครั้งที่ 1/2559 โดยมี นายโอภาส  ทองยงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าประชุมดังกล่าวด้วย เวลา 09.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์

  • 001001
  • 002002
  • 003003
  • 004004
  • 005005
  • 006006
  • 007007
  • 008008