001

เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2559 กลุ่มพัฒนาระบบริหารได้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูป ประจำปี พ.ศ. 2559 (KM FORUM 2016) โดยมีการนำความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ Road Map ตัวชี้วัด มาเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่สนใจ เมื่อเวลา 09.30 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ชั้น 3 ตึกจักรพิชัย กรมปศุสัตว์

 • 001001
 • 002002
 • 003003
 • 004004
 • 005005
 • 006006
 • 007007
 • 008008
 • 009009
 • 010010
 • 011011
 • 012012
 • 013013
 • 014014
 • 015015
 • 016016
 • 017017
 • 018018
 • 019019
 • 020020
 • 021021
 • 022022
 • 023023
 • 024024
 • 025025
 • 026026
 • 027027
 • 028028
 • 029029
 • 030030
 • 031031