002

เมื่อวันที่ 27- 28 มิถุนายน 2559 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้จัดให้มีการประชุม คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 2-2559 โดยมี นายโอภาส  ทองยงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว เวลา 09.00 น. - 16.30 น ณ ห้องประชุมถิรทินรัตน์ ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 5 กรมปศุสัตว์ โดยในระหว่างการประชุมทางคณะอนุกรรมการฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมชม นิทรรศการ KM ของทางกองแผนงานอีกด้วย

 • 001001
 • 002002
 • 003003
 • 004004
 • 005005
 • 006006
 • 007007
 • 008008
 • 009009
 • 010010
 • 011011
 • 012012
 • 013013
 • 014014
 • 015015
 • 018018
 • 019019
 • 020020
 • 021021
 • 023023
 • 025025
 • 028028
 • 029029
 • 030030
 • 031031
 • 032032
 • 033033