001

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้จัดให้มีการประชุมคณะทำงานแบ่งส่วนราชการของกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2559 โดยมี นายโอภาส  ทองยงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสรวิศ  ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และคณะทำงานแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ได้เชิญผู้แทนจากสำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงาน ก.พ. กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสั่งคมแห่งชาติ เข้าประชุมดังกล่าวด้วย

 • 001001
 • 002002
 • 003003
 • 004004
 • 005005
 • 006006
 • 007007
 • 008008
 • 009009
 • 010010
 • 011011
 • 012012
 • 013013
 • 014014
 • 015015
 • 016016
 • 017017
 • 018018
 • 019019
 • 020020
 • 021021
 • 022022
 • 023023
 • 024024
 • 025025
 • 026026
 • 027027