DQA59000

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 กรมปศุสัตว์ได้จัดให้มีพิธีการมอบรางเชิดชูเกียรติในวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2559 (ครบรอบ 74 ปี) เวลา 09.00 น. - 11.00 น. โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหารดำเนินการมอบรางวัลดังนี้

1. รางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2559 (DLD Quality Awards 2016) จำนวน 13 รางวัล

2. ใบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานและบุคลากรของหน่วยงานที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 12 รางวัล

นอกจากนี้กลุ่มพัฒนาระบบบริหารยังได้รับรางวัลหน่วยงานใส่สะอาด ประจำปี พ.ศ. 2558 รวมถึง นายสมเกียรติ  กรอบแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ได้รับรางวัล ข้าราชการดีเด่น จากสำนักงาน ก.พ. ซึ่งได้ขึ้นรับการแสดงความยินดีในงานพิธีดังกล่าวด้วย

 • DQA59000DQA59000
 • DQA59001DQA59001
 • DQA59002DQA59002
 • DQA59003DQA59003
 • DQA59004DQA59004
 • DQA59005DQA59005
 • DQA59007DQA59007
 • DQA59008DQA59008
 • DQA59009DQA59009
 • DQA59010DQA59010
 • DQA59011DQA59011
 • DQA59012DQA59012
 • DQA59013DQA59013
 • DQA59014DQA59014
 • DQA59015DQA59015
 • DQA59016DQA59016
 • DQA59017DQA59017
 • DQA59018DQA59018
 • DQA59019DQA59019
 • DQA59020DQA59020
 • DQA59021DQA59021
 • DQA59022DQA59022
 • DQA59023DQA59023
 • DQA59024DQA59024
 • DQA59025DQA59025
 • DQA59026DQA59026
 • DQA59027DQA59027
 • DQA59028DQA59028
 • DQA59029DQA59029
 • DQA59030DQA59030
 • DQA59031DQA59031
 • DQA59032DQA59032
 • DQA59033DQA59033
 • DQA59034DQA59034
 • DQA59035DQA59035
 • DQA59036DQA59036
 • DQA59037DQA59037
 • DQA59038DQA59038