- หนังสือเวียนที่ กษ 0618/ว 650 ลว. 1 สิงหาคม 2559 เรื่อง ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงกระบวนงานของหน่วยงาน

รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงกระบวนงานของหน่วยงาน

- แบบฟอร์มการทบทวนกระบวนงานที่เป็นภารกิจหลักของหน่วยงานกระบวนงานที่เป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน

- กระบวนงานของสำนักงานปศุสัตว์เขต 1-9 และ สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร

แบบฟอร์มการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน