สามารถดาว์นโหลดโปรแกรมและคู่มือการใช้งานโปรแกรมบันทึกแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี พ.ศ.2559 ได้ตามลิงค์ด้านล่าง

- หนังสือ ที่ กษ0618/ว112 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง โปรแกรมบันทึกแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปี พ.ศ. 2559

โปรแกรมบันทึกแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี พ.ศ.2559

- คู่มือการใช้งานโปรแกรมบันทึกแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี พ.ศ.2559โปรแกรมบันทึกแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี พ.ศ.2559