กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

69/1 ชั้น 3 ตึกจักรพิชัย ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

โทรศัพท์ 0 2653 4444 ต่อ 1511 - 1513

โทรสาร 0 2 653 4939

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.