ทำเนียบหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมปศุสัตว์

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง  
1. นางอัมพร แจ้งศรี 2545-2547  นางอัมพร แจ้งศรี 45 47
2. นายธีรยุทธ เวชรัชต์พิมล 2547–2553  นายธีรยุทธ เวชรัชต์พิมล 47 53
3. นางสาววนิดา กำเนิดเพ็ ชร์ 2553-2554  นางสาววนิดา กำเนิดเพ็ชร์ 53 54
4. นายทวีสิฎฐ์  บุญญาภิบาล 2554-ปัจจุบัน  นายทวีสิฎฐ์  บุญญาภิบาล 54 ปัจจุบัน