การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

1.1 หนังสือเลขที่ กษ 0618/ว1620 ลงวันที่ 19 มกราคม 2559 เรื่อง การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

1.2 โครงร่างแบบสำรวจความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

1.3 แบบฟอร์มฐานข้อมูลผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

icon016รางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2560
วันที่ประกาศ วันพุธ, 14 ธันวาคม 2559 (Hits 661)
IMAGE ประชุมหารือตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2560
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมหารือตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2560...icon036
(Hits 354) Read More...
IMAGE ประชุมชี้แจงแนวทางการรับสมัครรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2560 (DLD Quality Awards 2017)
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมชี้แจงแนวทางการรับสมัครรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี...icon036
(Hits 335) Read More...

 

Opdc150x60 ocsc150x60 CDC Banner 30x10